QUY CHẾ LÀM VIỆC TRƯỜNG THCS TÂN KHÁNH

 PHÒNG GD&ĐT VỤ BẢNTRƯỜNG THCS TÂN KHÁNH Số:   /QĐ-HT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập -Tự do -Hạnh phúc   Tân Khánh, ngày  8  tháng  10  năm 2020   QUYẾT ĐỊNH V/v ban hành Quy chế làm việc…

QUY CHẾ DÂN CHỦ TRƯỜNG THCS TÂN KHÁNH

PHÒNG GD&ĐT VỤ BẢNTRƯỜNG THCS TÂN KHÁNH  Số:   /QCDC – THCSTK CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc –––––––––––––––––––––––                 Tân Khánh , ngày 20  tháng 9 năm 2020     QUY CHẾ DÂN CHỦ TRONG NHÀ…