QUY CHẾ LÀM VIỆC TRƯỜNG THCS TÂN KHÁNH

 PHÒNG GD&ĐT VỤ BẢNTRƯỜNG THCS TÂN KHÁNH Số:   /QĐ-HT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập -Tự do -Hạnh phúc   Tân Khánh, ngày  8  tháng  10  năm 2020   QUYẾT ĐỊNH V/v ban hành Quy chế làm việc…

QUY CHẾ DÂN CHỦ TRƯỜNG THCS TÂN KHÁNH

PHÒNG GD&ĐT VỤ BẢNTRƯỜNG THCS TÂN KHÁNH  Số:   /QCDC – THCSTK CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc –––––––––––––––––––––––                 Tân Khánh , ngày 20  tháng 9 năm 2020     QUY CHẾ DÂN CHỦ TRONG NHÀ…

Ban hành quyết định thi đua khen thưởng năm học 2014-2015

Ban hành quyết định thi đua khen thưởng năm học 2014-2015 Ban hành quyết định thi đua khen thưởng năm học 2014-2015 Ban hành quyết định thi đua khen thưởng năm học 2014-2015 Ban hành quyết định thi đua khen thưởng năm học 2014-2015 

Hướng dẫn của bộ về kỳ thi quốc gia

Hướng dẫn của bộ về kỳ thi quốc giaHướng dẫn của bộ về kỳ thi quốc giaHướng dẫn của bộ về kỳ thi quốc giaHướng dẫn của bộ về kỳ thi quốc gia