Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 19/03/2018

Phßng GD&§T Vô B¶n Thêi kho¸ biÓu n¨m häc 2017-2018 ( ¸p dông tõ 19/3/2018) Tr­êng THCS T©n Kh¸nh Thø TiÕt 9a-CN:Trung 9b-CN:Oanh 9c-CN:Đ. Hà 8a-CN:Thu 8b-CN:Ngo·n 7a-CN:Thóy 7b-CN:¸nh 7c-CN:T.H¹nh 6a-CN: Lan 6b-CN:Th¾m 1 Chµo cê ®Çu tuÇn Hai 2 V¨n – H­¬ng To¸n – B.Hµ To¸n – Trung To¸n – Thu

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 4/9/2017

Phßng GD&§T Vô B¶n Thêi kho¸ biÓu n¨m häc 2017-2018 ( ¸p dông tõ 4/9/2018) Tr­êng THCS T©n Kh¸nh Thø TiÕt 9a-CN:Trung 9b-CN:Oanh 9c-CN:Đ. Hà 8a-CN:Thu 8b-CN:Ngo·n 7a-CN:Thóy 7b-CN:¸nh 7c-CN:T.H¹nh 6a-CN: Lan 6b-CN:Th¾m 1 Chµo cê ®Çu tuÇn Hai 2 V¨n – H­¬ng To¸n – B.Hµ To¸n – Trung To¸n – Thu